anh4.4

Yêu cầu EITI là những yêu cầu tối thiểu và các quốc gia thực hiện được khuyến khích cố gắng đáp ứng vượt mức này với điều kiện các bên liên quan cho rằng mục tiêu đó là phù hợp. Các bên liên quan có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn thêm về phương thức đảm bảo tốt nhất các yêu cầu tại www.eiti.org. Đối với các quốc gia ứng viên và tuân thủ EITI, Bộ tiêu chuẩn EITI 2013 đặt ra những yêu cầu sau:

 1. Có sự giám sát hiệu quả của Hội đồng các bên liên quan.
 2. Công bố các báo cáo EITI đúng thời hạn.
 3. Các báo cáo EITI bao gồm thông tin về thực trạng ngành công nghiệp khai thác.
 4. Xây dựng các báo cáo EITI toàn diện bao gồm công bố đầy đủ của chính phủ về các khoản thu từ ngành công nghiệp khai thác và công bố tất cả các khoản thanh toán hữu hình cho chính phủ của các công ty dầu khí và khai thác mỏ.
 5. Có quy trình đảm bảo đáng tin cậy áp dụng các chuẩn mực quốc tế.
 6. Báo cáo EITI phải dễ hiểu, được quảng bá một cách tích cực, cung cấp rộng rãi, và đóng góp vào các tranh luận công khai.
 7. Hội đồng các bên liên quan tiến hành các bước hành động dựa trên các bài học kinh nghiệm, xem xét các kết quả và tác động của việc thực hiện EITI.

Đăng ký EITI
Một quốc gia có ý định thực hiện EITI được yêu cầu thực hiện một số bước trước khi nộp đơn để trở thành một ứng viên EITI. Các bước cụ thể này được tóm lược như sau:

  1. Chính phủ cần phải công bố rộng rãi và rõ ràng về ý định thực hiện EITI.
  2. Chính phủ cần phải bổ nhiệm một cán bộ cao cấp đảm nhiệm chỉ đạo quá trình thực hiện EITI.
  3. Chính phủ cần phải cam kết hợp tác với xã hội dân sự và các công ty để thiết lập một hội đồng các bên liên quan nhằm giám sát quá trình thực hiện EITI.
  4. Hội đồng các bên liên quan phải có bản kế hoạch làm việc được cập nhật, đã tính toàn đầy đủ chi phí,  có thể đáp ứng các thời hạn báo cáo và thẩm định do HĐQT EITI đề ra.

Khi một quốc gia đã hoàn thành các bước này và muốn được công nhận là một ứng viên EITI, chính phủ quốc gia đó cần phải nộp hồ sơ xin làm ứng viên EITI lên Hội đồng quốc tế EITI.

Khi một quốc gia đã hoàn thành các bước đăng ký tham gia và mong muốn trở thành ứng viên EITI thì chính phủ quốc gia đó, với sự hỗ trợ của Hội đồng các bên liên quan (The Multi-Stakeholder Group – MSG), phải chính thức nộp hồ sơ đăng ký tư cách ứng viên, sử dụng mẫu có sẵn. Hồ sơ đăng ký cần mô tả các hoạt động đã được thực hiện cho tới thời điểm gửi hồ sơ và cung cấp các bằng chứng chứng tỏ rằng quốc gia đó đã hoàn thành tất cả các bước đăng ký tham gia. Hồ sơ ứng viên EITI cần bao gồm cả địa chỉ liên hệ chi tiết của các cơ quan chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự và khối tư nhân đã tham gia vào quá trình chuẩn bị.

HĐQT EITI sẽ xem xét hồ sơ và đánh giá việc hoàn thành các bước đăng ký. Ban Thư ký sẽ liên lạc với các bên liên quan ở quốc gia đó nhằm tìm hiểu quan điểm của họ về quá trình đăng ký cũng như lấy ý kiến tham vấn từ các chính phủ hỗ trợ, nhóm xã hội dân sự quốc tế, nhóm các công ty, các tổ chức và nhà đầu tư hỗ trợ sáng kiến EITI. Ban Thư ký sẽ phối hợp chặt chẽ với người phụ trách chương trình EITI quốc gia để làm rõ thêm các vấn đề còn tồn tại trong quá trình đánh giá. Uỷ ban Thông tin và Hỗ trợ Ứng viên (Outreach and Candidature Committee), trong khoảng thời gian phù hợp, sẽ đưa ra khuyến nghị với HĐQT EITI về việc có chấp nhận hồ sơ của quốc gia đó hay không. HĐQT EITI sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

HĐQT EITI ưu tiên việc quyết định về danh sách các quốc gia Ứng viên được chấp nhận ở các phiên họp định kỳ. Nếu khoảng thời gian giữa các phiên họp định kỳ cách xa nhau, HĐQT EITI sẽ cân nhắc việc đưa ra quyết định bằng văn bản, dưới dạng thông tư.

Khi HĐQT EITI công nhận một quốc gia trở thành Ứng viên EITI thì cũng đồng thời đưa ra các mốc thời hạn cho quốc gia đó về việc công bố Báo cáo EITI đầu tiên và thực hiện thẩm định. Báo cáo EITI đầu tiên phải được công bố trong vòng 18 tháng kể từ khi quốc gia đó được công nhận tư cách ứng viên. Các quốc gia ứng viên được yêu cầu thực hiện thẩm định trong khoảng thời gian 2,5 năm, kể từ khi quốc gia đó chính thức được công nhận là một Ứng viên EITI.

Gửi phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *