anh4.2

Hội nghị Lancaster House (London) được Chính phủ Anh tổ chức năm 2003 với sự tham gia của một hội đồng các bên liên quan, bao gồm các quốc gia, các công ty khai thác và các tổ chức xã hội dân sự. Trong hội nghị này, hội đồng các bên liên quan đã cùng nhất trí thông qua Tuyên bố các nguyên tắc nhằm tăng cường minh bạch các khoản thu, chi trong ngành công nghiệp khai thác. Hội nghị này được coi là một dấu mốc quan trọng bởi sự ra đời của các nguyên tắc mà sau này trở thành các nguyên tắc cơ bản nhất của EITI.

Cho đến năm 2013, Hiệp hội EITI quốc tế đã thông qua Bộ tiêu chuẩn EITI mới, trong đó có những nguyên tắc cơ bản sau:

 1. Chúng tôi tin rằng việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên giàu có là động lực quan trọng để tăng trưởng kinh tế bền vững, xóa đói giảm nghèo và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Việc sử dụng không hợp lý sẽ làm nảy sinh những tác động tiêu cực đối với kinh tế và xã hội.
 2. Chúng tôi khẳng định mục đích của việc quản lý nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên là vì lợi ích của mọi công dân và phục vụ cho sự phát triển chung của quốc gia có tài nguyên.
 3. Chúng tôi nhận thấy nguồn thu từ hoạt động khai thác tài nguyên là nguồn thu nhập lâu dài và chịu ảnh hưởng của sự biến động giá cả.
 4. Chúng tôi nhận thấy sự hiểu biết của người dân về nguồn thu, chi của chính phủ có thể thúc đẩy thảo luận công khai, đưa ra những cân nhắc và lựa chọn thực tế, thích hợp hơn cho sự phát triển bền vững.
 5. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch của các chính phủ và các công ty trong ngành công nghiệp khai thác, cũng như sự cần thiết về tăng cường quản lý tài chính công và trách nhiệm giải trình.
 6. Chúng tôi nhận thấy rằng tăng cường tính minh bạch cần được đặt trong bối cảnh tôn trọng luật pháp và các điều khoản hợp đồng.
 7. Chúng tôi nhận thấy minh bạch tài chính có thể tạo môi trường thông thoáng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
 8. Chúng tôi tin tưởng vào các nguyên tắc và việc thực hiện trách nhiệm giải trình của chính phủ với công chúng về việc quản lý các nguồn thu- chi từ hoạt động khai thác tài nguyên.
 9. Chúng tôi cam kết khuyến khích các tiêu chuẩn minh bạch và trách nhiệm giải trình cao trong cộng đồng, hoạt động của chính phủ và các doanh nghiệp.
 10. Chúng tôi tin tưởng cần có cách tiếp cận phù hợp và khả thi trong việc thực hiện công bố các khoản thu-chi khi được yêu cầu; cách tiếp cận này cần đủ đơn giản để thực hiện và sử dụng.
 11. Chúng tôi tin tưởng rằng việc công bố thông tin về các khoản chi trả cần có sự tham gia của tất cả các công ty hoạt động trong ngành công nghiệp khai thác.
 12. Trong khi tìm kiếm các giải pháp, chúng tôi tin tưởng rằng sự tham gia đóng góp của tất cả các bên có liên quan, bao gồm chính phủ và các cơ quan của chính phủ, các công ty khai thác, các công ty dịch vụ, các tổ chức đa phương, các tổ chức tài chính, nhà đầu tư, các tổ chức phi chính phủ đều rất quan trọng.

Gửi phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *