66 quốc gia có vấn đề về quản trị ngành công nghiệp khai khoáng và dầu khí

66 quốc gia có vấn đề về quản trị ngành công nghiệp khai khoáng và dầu khí

Kết quả đánh giá Chỉ số quản trị tài nguyên (Natutal Resource Governance Index _ NRGI) 2017 cho thấy cơ hội cải thiện chất lượng quản trị tài nguyên tại một số quốc gia đang phát triển, nhưng cũng đồng thời chỉ ra những vấn đề đáng lưu tâm trong hiệu quả quản lý các quỹ đầu tư của chính phủ (sovereign wealth funds) và quyền tự do công dân trong việc tiếp cận thông tin về các khoản thu chi ở một số quốc gia.

Năng lượng cho người nghèo chưa được các ngân hàng chú trọng

Năng lượng cho người nghèo chưa được các ngân hàng chú trọng

EITI.vn – Để đạt được mục tiêu mọi người đều có thể tiếp cận năng lượng vào năm 2030, các ngân hàng phát triển đa phương cần thiết lập những chỉ tiêu cụ thể để đưa người nghèo tiếp cận với năng lượng. Đó là khuyến nghị được đưa ra trong báo cáo mới được công bố của hai tổ chức môi trường Sierra Club và Oil Change International.