Vừa qua, tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam – đơn vị điều phối Liên minh Khoáng sản, chủ trì cuộc họp bàn biện pháp triển khai các dự án năm 2018 do Oxfam và DFID tài trợ, đồng thời bàn triển khai kế hoạch hoạt động dự án cho năm 2019.

          Liên minh Khoáng sản là một mạng lưới gồm các tổ chức có mối quan tâm chung về quản trị hiệu quả tài nguyên khoáng sản và giảm thiểu các tác động về môi trường, xã hội và dân sinh của ngành công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam. Liên minh khoáng sản hiện gồm các thành viên: Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Trung tâm Giới, Gia đình và Môi trường vì Phát triển (CGFED), Diễn đàn các Nhà báo Môi trường Việt Nam (VFEJ), Hội Kinh tế Địa chất Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang.

          Tham dự cuộc họp Liên minh Khoáng sản năm 2018 có đại diện của 06 tổ chức thành viên Liên minh gồm: Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature); Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI); Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang; Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình; Hội Kinh tế Địa chất Việt Nam và Diễn đàn các Nhà báo Môi trường Việt Nam (VFEJ).

Đánh giá kết quả các dự án triển khai trong giai đoạn 2017-2018, Chuyên gia điều phối của Liên minh khoáng sản nhận định: Các hoạt động của dự án vận động chính sách giai đoạn 2017-2018 của Liên minh Khoáng sản được triển khai tại 3 tỉnh: Hòa Bình, Hà Giang và Quảng Trị nhằm hướng đến các mục tiêu:

          Thứ nhất: Nâng cao nhận thức của các bên liên quan về minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản trị tài nguyên khoáng sản.

          Thứ hai: Giảm thiểu các tác động tới môi trường, xã hội và dân sinh của ngành công nghiệp khai khoáng.

          Thứ ba: Nâng cao năng lực cho các thành viên Liên minh, cộng đồng và người dân địa phươn về các vấn đề truyền thông, giám sát, khai khoáng…

Trong khuôn khổ của dự án “Tăng cường giám sát thực thi chính sách bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Quảng Trị” năm 2017-2018, với các sản phẩm đầu ra của dự án:

          Thông qua các lớp tập huấn, đại diện người dân ở địa phương 2 xã: Minh Sơn (huyện Bắc Mê) và Mậu Duệ (huyện Yên Minh) đã nâng cao nhận thức, năng lực giám sát cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường (BVMT), thực hiện công khai minh bạch trong phân bổ sử dụng nguồn thu phí BVMT trong khai thác khoáng sản tại cơ sở; Tăng cường tiếng nói, chủ động tham mưu cùng chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tham gia hiệu quả hơn vào quá trình phân bổ sử dụng phí BVMT từ khai thác khoáng sản tại cơ sở. Các hoạt động giám sát về tình hình thu, chi nguồn thu phí BVMT trong khai thác khoáng sản tại cơ sở; hoạt động đối thoại chính sách giữa người dân, chính quyền và doanh nghiệp được thực hiện, kết quả đã được Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tổng hợp bằng văn bản cùng với các khuyến nghị được đưa ra nhằm cải thiện những nội dung để thực hiện công khai, minh bạch về nguồn thu, phân bổ sử dụng nguồn thu phí BVMT tại cấp cơ sở đã được gửi đến các Sở, ban ngành của tỉnh, UBND huyện, doanh nghiệp khai thác khoáng sản và các cơ quan quyền lực nhà nước: HĐND tỉnh, HĐND huyện đề nghị phối hợp giám sát, thực hiện. Công tác truyền thông vận động chính sách cũng được đẩy mạnh thông qua các bài viết được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương và ở tỉnh để người dân và cộng đồng mạng chia sẻ và tạo điều kiện các cơ quan chính quyền nhà nước địa phương cải thiện việc thực hiện chính sách. Đặc biệt, Hà Giang đã  tổ chức tham vấn, hoàn thiện và ban hành Quy chế “Giám sát cộng đồng về BVMT, công khai minh bạch nguồn thu, phân bổ và sử dụng nguồn thu phí BVMT trong khai thác khoáng sản tại cơ sở” áp dụng tại xã Minh Sơn (Bắc Mê) và xã Mậu Duệ (Yên Minh) từ tháng 3/2018. Quy chế quy định: Nguồn thu phí BVMT trong khai thác khoáng sản phải được công khai, minh bạch; một phần của nguồn thu phí BVMT phải được phân bổ lại cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác để đầu tư cho các công trình phúc lợi như giao thông, y tế, giáo dục, môi trường và phải có tham vấn của người dân địa phương. Việc ban hành và thực hiện Quy chế “Giám sát cộng đồng về BVMT, công khai minh bạch về nguồn thu, phân bổ sử dụng nguồn thu phí BVMT trong khai thác khoáng sản tại cơ sở” làm cơ sở để các cấp, các ngành, chính quyền, doanh nghiệp và người dân ở cơ sở có trách nhiệm tham gia, phối hợp giám sát, thực hiện.

Tại cuộc họp, các thành viên Liên minh tiếp tục tham gia vào kế hoạch thực hiện dự án vận động chính sách trong năm 2018-2019 theo hướng phù hợp với chương trình vận động chính sách của Liên minh theo hướng hiệu quả nhất.

          Tại Hội nghị này, Liên minh Khoáng sản cũng đã thảo luận một số nội dung trong công tác điều phối, việc kết nối giữa các thành viên trong Liên minh và xây dựng các chiến lược hoạt động của Liên minh cho giai đoạn 2019-2020.

Liên minh Khoáng sản họp bàn triển khai các hoạt động dự án vận động chính sách năm 2018

Gửi phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *