Năng lượng cho người nghèo chưa được các ngân hàng chú trọng

Năng lượng cho người nghèo chưa được các ngân hàng chú trọng

EITI.vn – Để đạt được mục tiêu mọi người đều có thể tiếp cận năng lượng vào năm 2030, các ngân hàng phát triển đa phương cần thiết lập những chỉ tiêu cụ thể để đưa người nghèo tiếp cận với năng lượng. Đó là khuyến nghị được đưa ra trong báo cáo mới được công bố của hai tổ chức môi trường Sierra Club và Oil Change International.

Hội thảo: Giới thiệu Khung quản trị Công nghiệp khai thác Khu vực Asean

Hội thảo: Giới thiệu Khung quản trị Công nghiệp khai thác Khu vực Asean

EITI.vn – Ngày 5/12/2014, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã hỗ trợ Viện Cải cách các Dịch vụ Thiết yếu (IESR) chủ trì tổ chức hội thảo “Giới thiệu Khung quản trị Công nghiệp khai thác Khu vực Asean” nhằm giới thiệu Sáng kiến Khung quản trị Công nghiệp khai thác trong khu vực cho các bên liên quan ở các quốc gia Asean.