“Ngành công nghiệp khai thác khoáng sản là nhằm giúp đất nước có tiềm lực phát triển kinh tế. Với hơn 60 loại khoáng sản năm rải rác trên cả nước, lẽ ra sẽ thực hiện hóa việc này. Tuy nhiên, thời gian qua, do nhiều nguyên nhân mà hoạt động này ít đem lại lợi ích cho quốc gia, cho người dân trong khi phần lớn nguồn thu từ khai khoáng lại chảy vào túi của nhiều cá nhân. Đây là bất cập cần phải được giải quyết…”

Đây là nhận xét của bà Trần Thanh Thủy, Trưởng Phòng Nghiên cứu Chính sách – Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) trong chuyên đề Môi trường của Đài Tiếng nói Việt Nam, được phát trên hệ VOV1 ngày 10/10/2013. Nội dung đầy đủ có trong bản dưới đây.

Source :

Video: Tài nguyên khoáng sản – Làm thế nào để tiền không chảy vào túi cá nhân
Tagged on:

Gửi phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *