Bộ Tiêu chuẩn EITI 2013

EITI đã trải qua hơn 10 năm phát triển kể từ khi Hội nghị EITI tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003 mà tại đó các nguyên tắc EITI đã được thống nhất. Những nguyên tắc này, là nền tảng của EITI hiện nay, đã nêu rõ mọi người dân trong mỗi quốc gia đều có quyền hưởng lợi từ sự giàu có của tài nguyên thiên nhiên và điều này sẽ đòi hỏi những tiêu chuẩn rất cao về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Sau khi các nguyên tắc được thông qua, các quy định đã được soạn thảo để đảm bảo rằng tất cả các quốc gia thành viên EITI sẽ phải cam kết một mức độ tối thiểu về tính minh bạch trong báo cáo của công ty về các khoản chi trả và báo cáo của chính phủ về các nguồn thu.

Video: Tài nguyên khoáng sản – Làm thế nào để tiền không chảy vào túi cá nhân

Video: Tài nguyên khoáng sản – Làm thế nào để tiền không chảy vào túi cá nhân

“Ngành công nghiệp khai thác khoáng sản là nhằm giúp đất nước có tiềm lực phát triển kinh tế. Với hơn 60 loại khoáng sản năm rải rác trên cả nước, lẽ ra sẽ thực hiện hóa việc này. Tuy nhiên, thời gian qua, do nhiều nguyên nhân mà hoạt động này ít đem lại lợi ích cho quốc gia, cho người dân trong khi phần lớn nguồn thu từ khai khoáng lại chảy vào túi của nhiều cá nhân. Đây là bất cập cần phải được giải quyết…”