Ổ khóa để giữ của trời cho

Ổ khóa để giữ của trời cho

EITI.vn – Tài nguyên khoáng sản, dầu mỏ, khí đốt là nguồn vốn “trời cho” đóng góp vào sự phát triển của nhiều quốc gia. Quản trị tốt nguồn tài nguyên này sẽ đem lại nguồn thu nhập rất lớn để các quốc gia tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo, vì lợi ích của mọi người dân. Ngược lại, quản trị tài nguyên yếu kém sẽ làm cho đói nghèo, tham nhũng và nguy cơ xung đột trầm trọng hơn. Sáng kiến minh bạch ngành trong ngành công nghiệp khai thác (EITI) được xem là hướng đi mở ra một quy trình hiệu quả để quản trị tài nguyên.